Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Membuat Soal Cerita HOTS Mata Pelajaran Matematika melalui Group Investigation di SD Negeri Jatilaba 01

  • Moh. Taufan
Keywords: Kompetensi Guru, Soal cerita HOTS, Group Investigation

Abstract

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah proses pelaksanaan peningkatan kompetensi guru melalui group investigation dalam membuat soal cerita HOTS mata pelajaran matematika bagi guru SD Negeri Jatilaba 01 tahun pelajaran 2019/2020?; seberapa besar peningkatan kompetensi guru dalam membuat soal cerita HOTS mata pelajaran mata pelajaran matematika setelah melaksanakan group investigation di SD Negeri Jatilaba 01 tahun pelajaran 2019/2020?; dan bagaimanakah perubahan motivasi setelah melaksanakan Group Investigation dalam meningkatkan kompetensi membuat soal cerita HOTS mata pelajaran matematika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             di SD Negeri Jatilaba 01 tahun pelajaran 2019/2020? Penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan selama 3 bulan. Subjek penelitian ini adalah guru-guru SD Negeri Jatilaba 01 yang berjumlah 6 orang. Penelitian ini dirancang dengan 2 siklus dan masing-masing siklus terdiri atas 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membuat soal cerita HOTS melalui group investigation dari siklus I sampai siklus II mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil akhir yang diperoleh dari penelitian ini adalah 100% dari 6 orang guru SDN Jatilaba 01 telah mencapai kategori sangat baik dalam membuat Soal cerita HOTS yang sesuai dengan standar proses. Sedangkan untuk motivasi guru mengalami peningkatan 100% dari siklus I sampai dengan siklus 2. Saran berkaitaan dengan penelitian ini antara lain bagi guru hendaknya harus bisa membuat soal cerita HOTS yang dapat merubah pembelajaran lebih menarik sehingga berdampak pada prestasi belajar siswa.

Published
2021-05-02